Meer

Inhoud

College wil geen boringen naar schaliegas
Bestuurlijk Opdrachtgever
Wim Brus

College wil geen boringen naar schaliegas

Het college van B&W laat naar aanleiding van de ontwerp Structuurvisie Ondergrond van het Rijk een kritische noot horen. Wethouder Wim Brus 'Het betreft de ruimte die deze visie open laat voor boringen naar scha­liegas'.

De ontwerp Structuurvisie van het Rijk geeft kortgezegd aan hoe het Rijk de ondergrond wil inzetten voor de nationale belangen van drinkwaterwinning en mijnbouw. De drinkwaterwinning moet voor de lange termijn worden veiliggesteld, terwijl de ondergrond ook dient voor onze energievoorzie­ning. Het Rijk geeft in de Structuurvisie aan hoe dit samen gaat.

Wethouder Wim Brus ‘Het college kan zich voor het grootste deel vinden in deze Structuurvisie. Vooral het gegeven dat schaliegaswinning tot 2023 wordt uitgesloten, juichen wij van harte toe. De gemeenteraad heeft zich in 2014 duidelijk uitgesproken tegen alle activiteiten met betrekking tot de winning van schaliegas, nu en in de toekomst. Dat houdt ook in dat wij tegen eventuele proefborin­gen naar schaliegas zijn die, zoals de Structuurvisie nu verwoordt, tot 2023 kunnen plaatsvinden.’

Via een zienswijze aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu laat het college bovengenoemde be­denking weten.