Meer

Inhoud

Compensatie voor chronisch zieken met laag inkomen
Bestuurlijk Opdrachtgever
Dieke Frantzen

Compensatie voor chronisch zieken met laag inkomen

Mensen met een laag inkomen en hoge ziektekosten kunnen een vergoeding krijgen van het werkelijk betaalde eigen risico voor de ziektekostenverzekering over de afgelopen 2 jaar.

Wethouder Dieke Frantzen: ‘Als gemeente willen we een vangnet zijn voor iedereen die dat nodig heeft. Dat is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Daarom willen we inwoners die hoge zorgkosten hebben en dat door een laag inkomen moeilijk kunnen betalen, financieel ondersteunen.’ De uitvoering van de regeling komt per 1 januari 2017 in handen te liggen van de IGSD. Over de details van de regeling worden inwoners nog via een uitgebreide publiekscampagne geïnformeerd.

De afgelopen jaren zijn enkele landelijke compensatieregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten afgeschaft. Wethouder Dieke Frantzen: ‘De overheveling van zorgtaken vanuit het Rijk naar gemeenten, ging gepaard met een flinke korting. We hebben gekeken op welke wijze we toch ondersteuning kunnen bieden aan mensen met een laag inkomen en wel relatief hoge zorgkosten. De regeling waarvoor we gekozen hebben, sluit aan bij ons minimabeleid. Mensen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm kunnen met deze regeling – met terugwerkende kracht over 2015 en 2016 – gecompenseerd worden in de werkelijk gemaakte kosten voor het verplicht eigen risico.’

De IGSD gaat vanaf 1 januari 2017 de regeling uitvoeren. In de loop van december volgt meer informatie over de regeling o.a. via de website van de gemeente en de IGSD. In het najaar van 2017 vindt een evaluatie van de regeling plaats en wordt op basis daarvan een besluit genomen over het vervolg van de regeling.