Meer

Inhoud

Extra geld voor armoedebestrijding onder kinderen
Bestuurlijk Opdrachtgever
Dieke Frantzen

Extra geld voor armoedebestrijding onder kinderen

Het college van B&W zet, vooruitlopend op de evaluatie van het minimabeleid dit najaar, nu al een deel van het extra geld in voor een aantal aanvullende maatregelen om de gevolgen van armoede onder kinderen tegen te gaan. Wethouder Dieke Frantzen: ‘We weten dat armoede in een gezin grote impact op kinderen heeft.

Ook zij willen mee kunnen doen, net als hun vriendjes en vriendinnetjes. De maatregelen die we nu nemen, komen bovenop de regelingen die er al zijn in ons minimabeleid en de bijzondere bijstand. Ontzettend belangrijk, want we hebben het over kinderen in kwetsbare omstandigheden. Zij hebben ondersteuning nodig en die willen we als college ook bieden. Daarom ben ik blij dat we hiervoor extra geld beschikbaar hebben.’

Gemeenten krijgen vanuit het Rijk extra geld voor armoedebestrijding onder kinderen. Voor Steenwijkerland gaat het om een bedrag van bijna 2 ton. Scholen, peuterspeelzalen, het Diaconaal Platform en de Voedselbank zijn gevraagd om met ideeën te komen voor de besteding van de extra financiële middelen. Wethouder Dieke Frantzen: ‘Dat hebben we zorgvuldig met elkaar besproken en dat heeft geleid tot drie extra maatregelen. 1. We gaan deelname aan het jeugdcultuurfonds mogelijk maken. Kinderen in achterstandsposities krijgen hierdoor de kans om kennis te maken met dans, muziek of theater. 2. We verlagen de leeftijdsgrens naar groep 7 van de basisschool om in aanmerking te komen voor een vergoeding in de aanschaf van een computer en 3. we gaan een zwemfonds in het leven roepen die bijdraagt in de kosten van zwemlessen voor diploma A en B. Dit aanvullende pakket gaan we zo snel mogelijk uitwerken en invoeren. Het streven is om dat nog voor de zomer voor elkaar te hebben.’

In het najaar van 2017 wordt het huidige minimabeleid geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Op dat moment wordt ook gekeken of met het extra geld nog aanvullende maatregelen genomen kunnen worden.